máy nghi n lanh ke

BAC HO DI VIENG NHA DAN VAO DEM GIAO THUA, Co khi nao may nghi rang To Quãc cua chung may la Viet Nam chu khong phai la nuoc My ? Va chung may va cha me chung may noi tieng Viet chu khong phai de ra da biet .744/VPUBND, nghi cùa cù tri sau k) , Sð Ke hoach và Ðau tu- , Vì hi?n nay, cù tri 10 läng máy dinh luqng do luðng xäng cùa các doanh nghiêp có dù và dúng sô